1. Definicje
  1. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
  2. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.
  3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  4. Konsument – osoba fizyczna, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
  5. Konto Użytkownika (Konto) – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrował się na stronie internetowej Sklepu.
  6. Produkty (Produkty) – dostępne w Sklepie Internetowym rzeczy ruchome, w tym w szczególności oprawy okularowe, soczewki oraz soczewki kontaktowe, których dotyczy Umowa Sprzedaży
  7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego
  8. Sklep Internetowy (Sklep) – sklep internetowy dostępny pod adresem www.okulary.pl
  9. Soczewki – szkła w okularach, soczewki kontaktowe oraz inne elementy, które redukują wadę wzroku, co do których specjalista ocena ich rodzaj.
  10. Sprzedawca/Usługodawca – Adrian Głębowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Adrian Głębowski OPTIKAL PHU wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres rejestracji firmy: ul. Grunwaldzka 62, 60-311 Poznań, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Obornicka 229B/9, 60-650 Poznań, numer NIP: 7791485427, numer REGON: 631116790, adres poczty elektronicznej: biuro@okulary.pl.
  11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawarta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.
  12. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.
  13. Użytkownik/Usługobiorca – każda osoba odwiedzająca stronę internetową prowadzoną dla Sklepu.
  14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) i określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego okulary.pl.
  2. Właścicielem Sklepu Internetowego okulary.pl (dalej jako „Sklep”) jest Sprzedawca.
  3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego . Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
  4. Sprzedawca świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie oraz sprzedaż Produktów na zasadach określonych w Regulaminie.
  5. Regulamin Sklepu Internetowego skierowany jest zarówno do Konsumentów jak i do przedsiębiorców, przy czym niektóre zapisy skierowane są wyłącznie do Konsumentów lub wyłącznie do przedsiębiorców, co jest w Regulaminie wyraźnie zaznaczone.
  6. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować
  7. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień. Brak powyższego uniemożliwi korzystanie ze Sklepu.
  8. Klient składający Zamówienie na Soczewki w Sklepie, przed złożeniem Zamówienia powinien wykonać badanie wzroku, celem doboru Soczewek o odpowiednich parametrach, a parametry wybranych Soczewek wpisane w trakcie składania Zamówienia w Sklepie powinny być zgodne z wynikami przeprowadzonych badań wzroku.  Sklep nie świadczy usług sprawdzania wady wzroku ani nie dobiera Soczewek.
 3. Usługi Elektroniczne Sklepu Internetowego
  1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych, tj.:
   1. posiadanie urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci Internet i dostępem do poczty elektronicznej,
   2. posiadanie odpowiedniego oprogramowania, w tym przeglądarki internetowej z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji, tj. funkcją możliwości zapisu plików Cookies
  2. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Newsletter, Formularz Zamówienia.
  3. Usługa Elektroniczna Konto:
   1. Świadczona jest nieodpłatnie.
   2. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: imienia i nazwiska, ulicy, nr domu i lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, aktywnego adresu e-mail, nr telefonu, wybranie opcji kupuję jako „osoba prywatna”, bądź „firma” oraz ustawienie hasła (i powtórzenia go w odrębnym polu).
   3. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, na przykład za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: biuro@okulary.pl.
  4. Usługa Elektroniczna „Newsletter”:
   1. Polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach.
   2. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania informacji handlowych, a także wskazania adresu e-mail, na który wiadomości mają być przesyłane.
   3. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
   4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera. W tym celu należy uruchomić link znajdujący się w mailu z Newsletterem lub skontaktować się z Usługodawcą.
  5. Usługa Elektroniczna „Formularz Zamówienia”:
   1. Świadczona jest nieodpłatnie.
   2. Ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo opuszczenia Formularza Zamówienia przez Usługobiorcę.
   3. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się po dodaniu przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym, a dalej przebiega zgodnie z procedurą opisaną w punkcie „Składanie zamówienia”
  6. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
  7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, zgodnie z aktualną wiedzą techniczną.
  8. Klient powinien niezwłocznie powiadomić o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
  9. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem strony internetowej Sklepu Klient może zgłaszać na adres mailowy: biuro@okulary.pl.
  10. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem strony internetowej Sklepu, przy czym wymogi te mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych bez wskazanych elementów.
  11. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcy.
 4. Składanie zamówień
  1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
  2. Realizacja Zamówień złożonych w Dni Robocze po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta rozpocznie się następnego Dnia Roboczego.
  3. Zamówienia można składać po dokonaniu rejestracji w Sklepie lub bez dokonywania rejestracji, klikając opcję „Kupuję bez rejestracji”. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone Konto Użytkownika.
  4. Klient, który dokonał rejestracji, może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Użytkownika podając adres e-mail i hasło.
  5. Klient, który nie dokonał rejestracji w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, musi każdorazowo:
   1. podać adres e-mail oraz dane do wysyłki Produktu wskazane w ust. 7 kropka trzecia poniżej,
   2. zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu.
  6. Klient składa Zamówienie, wskazując Produkt, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za Zamówienie.
  7. Podczas składania Zamówienia (w Koszyku), Klient wypełnia Formularz Zamówienia, w którym wskazuje:
   1. zamawiany Produkt i jego ilość;
   2. imię i nazwisko;
   3. adres, na jaki ma być dostarczony Produkt (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo);
   4. sposób dostawy;
   5. sposób płatności;
  8. Procedura składania Zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Kupuję z obowiązkiem zapłaty”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie Zamówienia i zawarcie ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem.
  9. Na wskazany przez Klienta adres email niezwłocznie Sprzedawca wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji bądź w przypadku Zamówienia dokonanego przez Klienta niebędącego Konsumentem w ciągu 5 Dni Roboczych wiadomość potwierdzającą przyjęcie Zamówienia lub odmowę przyjęcia Zamówienia do realizacji wówczas, gdy:
   1. Produkt jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy,
   2. Klient nie odebrał produktów objętych poprzednim zamówieniem.
  10. Sprzedawca utrwala, zabezpiecza i udostępnia Klientowi treść zawartej Umowy Sprzedaży:
   1. poprzez zamieszczenie Regulaminu na stronie Sklepu;
   2. poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem Zamówienia i wskazaniem jego istotnych cech;
   3. poprzez utrwalenie i zabezpieczenie w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 5. Dostawa Produktów
  1. Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  2. Dostawa Produktów odbywa się kurierem lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Aktualny cennik dostaw dostępny jest na stronie internetowej Sklepu w zakładce dostawy i płatności, a także ostateczna cena dostawy pojawia się w Formularzu Zamówienia, po wybraniu sposobu dostawy.
  3. Termin dostawy Produktów wynosi maksymalnie do 30 Dni Roboczych i liczony jest w następujący sposób:
   1. w przypadku wyboru płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od chwili uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy,
   2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  4. Każdy Produkt opatrzony jest informacją o dostępności Produktu.
 6. Cena Produktów 
  1. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie:
   1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
   2. nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, która to informacja pojawia się po wybraniu przez Klienta sposoby dostawy, jeszcze przed złożeniem przez Klienta Zamówienia.
  2. Ceną wiążącą i ostateczną Produktu jest jego cena w chwili składania Zamówienia przez Klienta.
  3. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy Zamówienia i formy płatności.
 7. Sposoby Płatności
  1. Z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży można zapłacić w następujący sposób:
   1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy – dane do przelewu: Adrian Głębowski OPTIKAL PHU, Obornicka 229B/9, 60-650 Poznań, nr rachunku bankowego: 81 1020 4027 0000 1402 0045 7101,
   2. płatnością online za pośrednictwem przelewu elektronicznego (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim).
   3. płatnością online za pomocą karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic
   4. przy odbiorze, czyli za pobraniem.
  2. Płatności online obsługuje firma eCard S.A. - eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 11, 80-387 Gdańsk, kapitał zakładowy 16 840 000,00 zł (opłacony w całości), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000042304, NIP: 5213103040, REGON: 01634178600000.
  3. Termin płatności z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży wynosi odpowiednio:
   1. przy płatności przelewem, płatności online za pośrednictwem przelewu elektronicznego lub płatności online za pomocą karty płatniczej – 3 dni kalendarzowe od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
   2. przy płatności za pobraniem – w chwili odbioru przesyłki.
 8. Odstąpienie od Umowy
  1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, który stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu.
  2. Udostępnienie przez Sklep wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w ust. 1, w żaden sposób nie zobowiązuje Konsumenta, w przypadku woli odstąpienia od umowy, do złożenia oświadczenia o treści objętej wzorem. Wzór ten stanowi jedynie przykład oświadczenia, którym Konsument może, ale nie musi się kierować składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
  3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej np. na adres Sklepu: Adrian Głębowski OPTIKAL PHU, ul. Obornicka 229B/9, 60-650 Poznań lub adres poczty elektronicznej: biuro@okulary.pl.
  4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
   1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
   2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy
  5. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, Konsument jest obowiązany odesłać produkt niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz), na adres Sklepu.
  6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
  8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy wskazany na stronie internetowej Sklepu sposób dostawy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
  9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  11. 1Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  12. Konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy, w przypadku następujących umów:
   1. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   2. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   4. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 9. Reklamacje Produktu
  1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad.
  2. Konsumentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) jest określona w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym.
  3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno (aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji), zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym: imię i nazwisko, numer zamówienia, opis niezgodności towaru z umową, datę zakupu, żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
  4. Reklamację można złożyć np. na adres Sklepu: Adrian Głębowski OPTIKAL PHU, ul. Obornicka 229B/9, 60-650 Poznań lub adres poczty elektronicznej: biuro@okulary.pl.
  5. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
  6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: : Adrian Głębowski OPTIKAL PHU, ul. Obornicka 229B/9, 60-650 Poznań. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
  7. Postanowienia określone w ust. 1- 6 powyżej nie znajdują zastosowania do podmiotów nie będących Konsumentami w stosunku do których uprawnienia z tytułu rękojmi zostają wyłączone.
  8. Sprzedawca informuję, że do Produktów dołączona jest również karta gwarancyjna producenta lub importera. Napraw gwarancyjnych dokonuje sieć autoryzowanych serwisów, których adresy są podane na karcie gwarancyjnej, zgodnie z zasadami zawartymi w karcie gwarancyjnej.
 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów (dotyczy tylko Konsumentów).
  1. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów:
   1. wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego;
   2. wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
   3. pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
  2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
  4. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 11. Postanowienie dotyczące wyłącznie przedsiębiorców.
  1. Postanowienia niniejszego punktu nie dotyczą w żadnym zakresie Konsumentów.
  2. Za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty Produktu lub jego uszkodzenie w czasie transportu ryzyko ponosi Klient niebędący Konsumentem.
  3. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny.
  4. Klient nie będący Konsumentem, zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności przewoźnika, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń do spisania protokołu.
  5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
  6. W przypadku nieodebrania przesyłki wysłanej za pobraniem przez Klienta niebędącego Konsumentem, Sprzedawca ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 150 zł.
  7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 12. Postanowienia Końcowe
  1. Wszelkie umowy zawierane w Sklepie Internetowym zawierane są w języku polskim.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu:
   1. w przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
   2. w przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa mogące znaleźć zastosowanie.
  4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu, komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
  5. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy - fabrykaokularow.pl